Projekti number: 2019-1-PL01-KA202-065144
Projekti pealkiri: ‘Noor automehaanik – autotehnika kutseoskuste võistlus’.
Kestus: 01.12.2019 – 31.08.2022
Projekti partnerid:
Projektijuht:
  • INTER CARS S.A. - Poola
Partnerid:
  • UAB "Inter Cars Lietuva"- Leedu
  • SIA "INTER CARS LATVIJA"- Läti
  • Inter Cars Hungária Kft. - Ungari
  • Inter Cars Bulgaria Ltd. - Bulgaaria
  • S.C. INTER CARS - Rumeenia
  • Inter Cars Eesti OÜ - Eesti

Projekti eesmärk on edendada kutseharidust autotehnika valdkonnas läbi mitmetasandilise kutseoskuste võistluse (kooli tasandist rahvusvahelise tasandini), mida korraldavad tööandjad. Võistlus juhib tähelepanu õppekavade koostamisele tehnika- ja kutsehariduses ning vajaduste pidevale muutumisele projektis osalevate autotehnika ettevõtete tööturul. Kuigi ametlikud õppekavad võivad riigiti erineda, on tööturul nõutavate teadmiste ja oskuste tase autotööstuse globaliseerumise tõttu võrreldav.

Projektipartnerid usuvad, et ühtse standardi loomise eesmärgil korraldatav kutseoskuste võistlus kutsekoolide õpilastele aitab kaasa koolidevahelisele kontaktide vahetusele õpetajate ja õpilaste vahel, kogemuste vahetamisele, teadmiste ja oskuste taseme määramisele ning sotsiaalsete oskuste arendamisele, mida autotööstuse tööandjad töötajatelt ootavad.

Projekti rakendamine aitab kaasa ka autotehnika sektori kvalifikatsioonisüsteemi loomisele Euroopa tööturul ning Euroopa seadusandlusele tagada töötajate vaba liikumine. Samuti aitab projekt kaasajastada koolide õppekavasid ning kutseeksamite korraldamise reeglistikku.

Projektitegevused:
- teadmiste, kogemuste ja parimate praktikate kogumine ja analüüs; tõhusate ja innovaatiliste tehnikate loomine, saamaks ülevaadet kooliõpilaste teadmistest, oskustest ja sotsiaalsetest kompetentsidest, mida potentsiaalsed autotööstuse tööandjad hindavad;
- võistluse kohtunike koolitus ning „Noore automehaaniku” võistluste korraldamine;
- partnerlusmudeli arendamine koostööks ja konsultatsiooniks, loomaks reeglid ja standardid teadmiste ja oskuste võistluse korraldamiseks teistele professionaalsetele gruppidele Inter Cars’i grupis.
Projektitegevusi võivad kasutada ka teiste valdkondade esindajad.

Projekti peamised tulemused:
- võistluse korraldamise reeglistik kooli ja rahvusvahelise taseme võistluste jaoks,
- standardid küsimuste ja ülesannete loomiseks koos küsimuste ja ülesannete andmekogudega,
- õpilaste hindamissüsteem võistlustel ning hindavate kohtunike koolitamine, - võistlusest koolide, õpetajate, õpilaste ja ettevõtete teavitamine.

Projektitulemused on suunatud:
- autotehnika sektori tehnika- ja kutsekoolide õpetajatele ja õpilastele;
- kutsehariduse eest vastutavatele juhtorganisatsioonidele, k.a. nendele, kes valmistavad ette autotehnika õppekavasid;
- eksamite nõukogudele, kes organiseerivad autotehnika kutseeksameid;
- autotehnika tööandjate organisatsioonidele siseriiklikul ja Euroopa tasandil;
- valdkonnasiseste teadmiste ja oskuste võistluste organiseerijatele olenemata erialast.

VÕISTLUSE KORRALDAJAD

RAHVUSVAHELISED PARTNERID